Home / ZAŠTITA OD POŽARA

Заштита од пожара (противпожарна заштита)

заштита од пожараZastita od pozaraзаштита од пожара

 

 

Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), налаже да су сва правна лица и предузетници дужни да имају:

  • План заштите од пожара уколико решењем МУП-а буду разврстани у I или II категорију угрожености  - члан 27.
  • Правила за заштиту од пожара (за III категорију) са Планом евакуације и Упутством за поступање у случају пожара – члан 28.
  • Уређаје, опрему и средства за гашење пожара - члан 42 и 43.
  • Програм за основну обуку и проверу знања запослених на који се мора обезбедити сагласност МУП-а – члан 53.
  • Да изврше обуку запослених и проверу знања најмање једном у три године – члан 53.
  • Да за те послове ангажују Правно лице или Предузетника са овлашћењем МУП-а за обављање тих послова – члан 24 и 25.

 

Захтев за понуду за вођење послова заштите од пожара

 

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)

 

ПРАВИЛНИК о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система „Сл. гласник РС“, бр. 52/2015

Закон

ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању Српско – Руског хуманитарног центра – Међународни уговори бр. 06/12 од 24.12.2012. године

2012-6
Закон ЗАКОН о ванредним ситуацијама „Сл. гласник РС“, бр. 111/09 од 29.12.2009, 92/11 од 7.12.2011. и 93/12 од 25.09.2012. године 2009-111, 2011-92 и 2012-93
Закон ЗАКОН о заштити од пожара „Сл. гласник РС“, бр. 111/09 од 29.12.2009. године и 20/15 2009-111, 2015-20

 

Правилник ПРАВИЛНИК о изменама и допунама правилника о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција, специјалности и личној карти припадника цивилне заштите – „Сл. гласник РС“ бр. 84/14 од 08.08.2014. године 2014-84
Правилник ПРАВИЛНИК о изменама правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценца и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара „Сл. гласник РС“, бр. 87/13 од 04.10.2013. године 2013-87
Правилник ПРАВИЛНИК о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину -„Сл. гласник РС“ бр. 08/13 од 24.01.2013. године 2013-8
Правилник ПРАВИЛНИК о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену ризика –„Сл. гласник РС“ бр. 08/13 од 24.01.2013. године. 2013-8
Правилник ПРАВИЛНИК о обучавању, наставним плановима  програмима и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите - „Сл. гласник РС“ бр. 08/13 од 24.01.2013. године 2013-8
Правилник ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања посебног стручног испита за инспекторе заштите од пожара - „Сл. гласник РС“ бр. 08/13 од 25.01.2013. године 2013-8
Правилник ПРАВИЛНИК о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција, специјалности и личној карти припадника цивилне заштите – „Сл. гласник РС“ бр. 13/13 од 08.02.2013. године 2013-13
Правилник ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају плана заштите од удеса, са методологијом за израду плана заштите од удеса „Сл. гласник РС“, број 82/12 од 22.08.2012. године 2012-82
Правилник ПРАВИЛНИК о начину утврђивања вредности грађевинског дела објеката и начину обрачуна накнаде за склоништа „Сл. гласник РС“, број 78/12 од 10.08.2012. године 2012-78
Правилник ПРАВИЛНИК о полагању стручног испита и условима за добијање лиценца и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара, са програмом  „Сл. гласник РС“, бр. 21/12 од 21.03. 2012. године 2012-21
Правилник ПРАВИЛНИК о садржају информација о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса - ''Сл. гласник РС'', бр. 18/12 од 09.03.2012. године 2012-18
Правилник ПРАВИЛНИК о минималном броју ватрогасаца и техничкој опреми и обучености професионалних ватрогасних јединица „Сл. гласник РС“, бр. 18/12 од 09.03.2012. године 2012-18
Правилник ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају Плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију „Сл. гласник РС“, бр. 73/10 од 12.10.2010. године 2010-73
Правилник ПРАВИЛНИК o oрганизовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожaра  "Сл. гласник РС", бр. 92/11 од 07.12.2011. године 2011-92
Правилник ПРАВИЛНИК о измени правилника о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара „Сл. гласник РС“, бр. 86/11 од 18.11.2011. године 2011-86
Правилник ПРАВИЛНИК о измени правилника о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације "Сл. гласник РС", бр. 28/11 од 26.04.2011. године 2011-28
Правилник ПРАВИЛНИК о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите "Сл. гласник РС", бр. 26/11 од 15.04.2011. године 2011-26
Правилник ПРАВИЛНИК о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације "Сл. гласник РС", бр. 14/11 од 04.03.2011. године 2011-14
Правилник ПРАВИЛНИК о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара „Сл. гласник РС“, бр. 92/10 од 05.12.2010. године

2010-92

 

Правилник

ПРАВИЛНИК о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система „Сл. гласник РС“, бр. 52/2015

 

2015-52

 

Одлука ОДЛУКA о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације „Сл. гласник РС“, бр. 52/14 од 15.05.2014. године 2014-52
Одлука ОДЛУКA о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији "Сл. гласник РС", бр. 36/11 од 27.05.2011. године 2011-36

 

Упутство УПУТСТВО о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама „Сл. гласник РС“, бр. 96/12 од 05.10.2012.године 2012-96

 

Уредба УРЕДБA о спровођењу евакуације "Сл. гласник РС", бр. 22/11 од 31.03.2011. године 2011-22
Уредба УРЕДБA о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама "Сл.гласник РС", бр. 08/11 од 11.02.2011. године 2011-8
Уредба УРЕДБA о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа "Сл. гласник РС", бр. 03/11 од 24.01.2011. године 2011-3
Уредба УРЕДБA о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације „Сл. гласник РС“, бр. 98/10 од 24.12.2010. године 2010-98
Уредба УРЕДБA о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ „Сл. гласник РС“, бр. 98/10 од 24.12.2010. године 2010-98
Уредба УРЕДБA о ангажовању ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих „Сл. гласник РС“, бр. 10/13 од 30.01.2013. године 2013-10
Уредба УРЕДБA о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара "Сл. гласник РС", бр. 76/10 од 22.10.2010. године 2010-76

 

Стратегија СТРАТЕГИЈА заштите од пожара за период 2012-2017 "Сл. гласник РС", бр. 21/12 од 21.03.2012. године 2012-21
Стратегија НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА заштите и спасавања у ванредним ситуацијама "Сл. гласник РС", бр. 86/11 од 18.11.2011. године 2011-86
 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube