Home / PRVA POMOĆ

Prva pomoć - Novi Pravilnik

Prva pomoć

 

Не бавимо се продајом ормарића прве помоћи!

 

Свако предузеће би требало да поседује комплет(е) ПРВЕ ПОМОЋИ на свим пословним локацијама. Садржај и број обавезних комплета би требало да буду усклађени са Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи “Службени гласник РС” број 109/2016 од 30.12.2016. године који је донет на основу члана 15. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду ''Службени гласник РС'' број 101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон).

САДРЖАЈ КОМПЛЕТА ПРВЕ ПОМОЋИ - пише ОВДЕ

 

 

Обука за прву помоћ - пише ОВДЕ

Упутство и поступци за пружање прве помоћи - преузмите ОВДЕ Прилог 1

Број запослених оспособљених за пружање прве помоћи?

Морају да буду оспособљени:

  • руководиоци
  • 2% од укупног броја извршилаца у једној смени
  • 2% од укупног броја извршилаца на локацијски одвојеној јединици

Укратко, у свакој смени и на свакој локацији мора да буде присутан макар један запослени који има завршено основно оспособљавање за пружање прве помоћи!

Колико комплета ПРВЕ ПОМОЋИ мора постојати на једној пословној локацији?

За пословну локацију на којој ради до 20 запослених, потребно је обезбедити један комплет прве помоћи.
За пословну локацију на којој ради између 20 и 100 запослених, потребно је обезбедити два комплета прве помоћи и даље на сваких 100 запослених још по један ормарић или преносива торба.

 


Садржај комплета прве помоћи је дефинисан и следећим уредбама: Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа  ("Службени гласник РС", број 03/11) као и УРЕДБА о изменама Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа (Сл. гласник број 37/2015)

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube