Home / PROPISI / Zakoni

Zakoni

наука

Spisak pojedinih zakona koji su neophodni u svakodnevnom obavljanju BZR poslova:

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ (Сл. гласник РС бр. 101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон)

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС'', број 91/15, 05.11.2015.)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05) - стари

 

Овде можете да погледате и:

НАЦРТ Закон о изменама и допунама закона о безбедности и здрављу на раду

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о безбедности и здрављу на раду

Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити (Сл. гласник РС, бр. 91/2015 и 50/2018)

Закон о агенцијском запошљавању („Службени гласник РС”, бр. 86/2019)

Закон о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017)

Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Закон о ПИО) ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - одлука УС и 86/2019)

Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09 и 32/2013)
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", broj 36/10)

Права на безбедност и здравље на раду
Члан 8.
Послодавац је дужан да сезонском раднику обезбеди безбедност и здравље на раду за време ангажовања на сезонским пословима, сходно прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду.
 
Изузетно од става 1. овог члана послодавац – пољопривредник није дужан да сачини акт о процени ризика, али је дужан да примењује опште признате мере којима се обезбеђује безбедност и здравље сезонског радника.
 


Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45/2013- dr. Zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon) - ПРЕСТАО ДА ВАЖИ!

ЗАKОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019)Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) - члан 16

НОВИ Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018 од 13.11.2018.) - примењује се по истеку девет месеци од дана ступања закона на снагу, осим одредбе члана 98. овог закона која се примењује од дана његовог ступања на снагу

 

Закон о правима пацијената ("Сл. гласник РС", бр. 45/2013) - члан 14, 21, 22


Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) - ПРЕСТАО ДА ВАЖИ!

ЗАKОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019)


Zakon o ravnopravnosti polova ("Službeni glasnik RS", broj 104/09)Zakon o vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", broj 111/09, 92/11 i 93/12)

Нови пропис (Сл. гласник бр. 87/2018 од 13.11.2018.!!!:

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)

Члан 119.

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од девет месеци од дана ступања овог закона на снагу.

До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана, примењиваће се подзаконски акти донети на основу Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), ако нису у супротности са овим законом.

Члан 120.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12).

Ступањем на снагу овог закона престају да важе чл. 58–64. и 66–72. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15).Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Službeni glasnik RS", broj 30/10)
Zakon o volontiranju ("Službeni glasnik RS", br. 36/10)
Zakon o transportu opasne robe ("Službeni glasnik RS", broj 104/2016, 83/2018 i 95/18 - dr. zakon)

Закон о транспорту опасног терета (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2010 и 104/2016 - др. закон)

 

Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima ("Službeni glasnik SRS", broj 44/77, 45/85, 18/89, "Službeni glasnik RS", broj 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 54/2015 - dr. zakon)

Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (''Сл. гласник РС'', бр. 54/2015) - Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени гласник СРС", бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05), у делу којим се уређује област запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/18, 41/2018 - др. закон и 87/2018)

ЗАKОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАKОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ("Сл. гласник РС", бр. 23/2019)

 

Закон о електронској трговини ("Службени гласник РС", број 41/09 и 95/2013)
Закон о општој безбедности производа ("Службени гласник РС", број 41/09)
Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/2015)

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Службени гласник РС", број 36/09)

Закон о црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05)

Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2015 и 95/2018 - др. закон):

Члан 124. Пословима безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и рударских мерења и израде рударских планова може руководити лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије) област рударског инжењерства у оквиру образовно-научног поља: техничко-технолошке наукерударске струке, пет година радног искуства на одговарајућим пословима, овлашћење за обављање тих послова и одговарајућу лиценцу.


Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 50/2018)

 

 

 

 

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube