Home / PROPISI / Pravilnici BZR

Pravilnici BZR

 

 

tašna radna

  


С обзиром на велики број БЗР правилника, разврстани су према намени.

Безбедност и здравље на раду (БЗР)

БЗР на радном месту

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту ("Службени гласник РС ", бр. 01/19);

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (Сл. гласник РС, бр. 21/09)

Ознаке БЗР Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду (''Службени гласник РС'', број 95/10 и 108/2017)
Евиденције Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 62/07 и 102/2015)
Бука

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци (Сл. гласник РС, бр. 96/11 и 78/15)

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци (Сл. гласник РС, бр. 93/2019)

Рад на рачунару (екран) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (Сл. гласник РС, бр. 106/09 и 93/13)
Злостављање на раду Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду (Сл. гласник РС, бр. 62/10)
Забрана пушења Правилник о облику и садржају знака забране пушења (Сл. гласник РС, бр. 73/10)
Карциногени и мутагени Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима (Сл. гласник РС, бр. 96/11 и 117/17)
Излагање вибрацијама

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама (Сл. гласник РС, бр. 93/11)

 

 

Правилник о измени и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама („Службени гласник РС”, бр. 86/2019)

 

Излагање биолошким штетностима Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима (Сл. гласник РС, бр. 96/10)
Ручно преношење терета Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета(Сл. гласник РС, бр. 106/09)
Трошкови 

Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду (Сл. Гласник РС, бр. 111/13) 

Испуњеност услова Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду (Сл. Гласник РС, бр. 60/06)
Азбест

УРЕДБА о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту (Сл. гласник РС', бр. 108/2015) 

EMC Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу (Сл. гласник РС, број 111/2015 од 29.12.2015.) - Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2018. године.
Вештачко оптичко зрачење

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима (Сл. гласник РС, бр. 120/12 и 29/13-исправка)

Млади

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих (Сл. гласник РС, бр. 102/2016 од 20.12.2016. године)

Труднице, породиље, дојиље Правилник о мерама за безбедан и здрав рад запослене жене за време трудноће, породиље и запослене која доји дете (Сл. гласник РС, бр. 102/2016)

 


Процена ризика

Процена ризика Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (Сл. гласник РС, бр. 72/06, 84/06-исправка, 30/10 и 102/15) 

 

Лекарски прегледи

Претходни и периодични Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (Сл. гласник РС, бр. 120/2007, 93/2008 и 53/2017)
Образац 1 - Упут за претходни лекарски преглед запосленог (25.12.2007.)
Образац 2 - Упут за периодични лекарски преглед запосленог (07.06.2017.)
Образац 3 - Извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог (25.12.2007.)
Образац 4 - Извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог (07.06.2017.)
Екран

 

ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 93/13)

 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (Сл. гласник РС, бр. 106/09)

 

Правилник о измени и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (Сл. Гласник РС, бр. 93/13)

 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Службени гласник РС”, бр. 86/2019)

 

Поморци Правилник о здравственој способности помораца (Сл. гласник РС, бр. 09/14)
Унутрашње воде Правилник о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора (Сл. гласник РС, бр. 90/2018 од 21. новембра 2018.)
Возачи Правилник о ближим здравственим условима које морају да испуљавају возачи одређених категорија моторних возила (Сл. Гласник РС, бр. 83/11)

 

 

БЗР испит и усавршавање знања лица за БЗР

Усавршавање знања Правилник о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду (Сл. гласник РС, бр. 108/17)
Полагање испита БЗР

Правилник о изменама и допунама правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова БЗР и послова одговорног лица (Сл. гласник РС, бр. 11/2019) - сада се зове: Правилник о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова БЗР и послова одговорног лица (Сл. гласник РС, бр. 111/13, 57/14, 126/14, 111/2015 и 113/2017 - др. закон)

Услови за издавање лиценци БЗР  Правилник о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС, бр. 16/18)
Полагање испита координатор  Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројеката и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова (Сл. гласник РС, бр. 113/13, 57/14 и 111/15)

 

Лична заштитна средства (ЛЗС)

 

Опрема за рад

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Сл. гласник РС", бр. 23/09, 123/12 и 102/2015)

(привремени рад на висини, коришћење ужади и технике постављања ужади)

Лична заштитна опрема


Правилник о личној заштитној опреми (''Сл. гласник РС'', бр. 23/2020)

Правилник о личној заштитној опреми (Сл. гласник РС, бр. 100/11)

Списак стандарда ЛЗО

Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме “Службени гласник РС” број 19/2016

Технички и други захтеви за ЛЗО

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za lična zaštitna sredstva ("Službeni glasnik RS", broj 56/09 i 100/2011) -

Даном почетка примене Правилника о личној заштитној опреми ("Сл. гласник РС", бр. 100/2011), односно 1. јула 2013. године, престаје да важи Правилник о техничким и другим захтевима за лична заштитна средства ("Сл. гласник РС", бр. 56/2009), осим одредбе члана 2. тачка 10) тог правилника, која се односи на кациге и визире за возаче моторних возила на два или три точка.

ЛЗС и опрема

Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2018 од 20.12.2018.);

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду (Сл. гласник РС, бр. 92/08)

Примена Правилника ЛЗО Водич (децембар 2012.) за примену Правилника о личној заштитној опреми (Правилник: "Службени гласник РС", бр. 100/11)

 

Повреда на раду (НОВО)


Правилник о измени Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу ("Службени гласник РС ", бр. 14/2019 од 06.03.2019.) - Извештај о повреди на раду (Образац 1) замењује се новим Извештајем о повреди на раду (Образац 1), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу ("Службени гласник РС", број 72/06, 84/06 – исправка, 04/16 и 106/18) - (без Извештаја о повреди на раду и Извештаја о проф. обољењу - налазе се одмах испод)

Извештај о повреди на раду (Образац 1) са упутством за попуњавање

Извештај о професионалном обољењу (Образац 2)

Повредна листа (Извештај о повреди на раду) се попуњава у складу са:

Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада (Сл. гласник РС, број 56 од 18. јула 2018.) - цео документ са шифрарницима!

Овде смо разврстали шифрарнике ради једноставније употребе:

Шифрарник занимања

Шифрарник нивоа квалификација

Шифрарник држава

Шифрарник општина

Шифрарник насеља

 

 

Прва помоћ

Прва помоћ

Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи л. гласник РС, бр. 109/16)

Ванредне Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа (Сл. гласник РС, бр. 03/11 и 37/15)

 

Грађевина

Елаборат о уређењу градилишта

Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (Сл. гласник РС, бр. 121/12 и 102/2015)

Извођење грађевинских радова Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (Сл. гласник РС, бр. 53/97)
Привремена и покретна градилишта Уредба о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл. гласник РС, бр. 98/2018 од 14.12.2018.)
Привремена и покретна градилишта Уредба о измени Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Сл. гласник РС, бр. 95/10)
Привремена и покретна градилишта Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима (Сл. гласник РС, бр. 14/09)

 

Хемикалије

Излагање хемијским материјама

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (Сл. гласник РС, бр. 106/09 и 117/2017)

Хемијско-технолошки процеси Правилник о техничким и здравствено-техничким заштитним мерама на радовима при хемијско-технолошким процесима ("Службени лист ФНРЈ - Прилог 9", број 55/50, "Службени лист СФРЈ", број 15/65 и 48/65)
Упутство УПУТСТВО о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење односно коришћење нарочито опасних хемикалија ("Службени гласник РС", број 94/10)
Безбедносни лист Правилник о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС'', број 100-11)

 

Опрема за рад, услови радне околине

 

Опрема за рад

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 101/2018 од 20.12.2018.);

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 23/09, 123/12 и 102/15)

Испитивање радне околине и опреме за рад

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Службени гласник РС", број 94/06 и 108/06 - исправка, 114/14 и 102/15)
Опрема под притиском Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском ("Службени гласник РС", број 87/2011)
 

 

Машине

Правилник

Правилник о изменама правилника о безбедности машина ("Сл. гласник РС", бр. 21/2020)

 

Правилник о безбедности машина (Сл. гласник РС број 58/2016)

Водич Водич за безбедност машина (према Правилнику о безбедности машина 58/2016)
Стандарди

Списак српских стандарда из области машина (Сл. гласник РС број 22/2017)

 

Лифтови

 

Правилник о изменама правилника о безбедности лифтова ("Сл. гласник РС", бр. 21/2020)

 

Правилник о безбедности лифтова “Службени гласник РС” број 15/2017

Правилник о прегледима лифтова у употреби “Службени гласник РС” број 15/2017

Списак српских стандарда из области лифтова ''Службени гласник РС'', број 34/2015

Водич за примену правилника о безбедности лифтова и правилника о прегледима лифтова у употреби, јул 2017.

 

 

Експлозивне средине

Правилник

Правилник о изменама Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама ("Сл. гласник РС", бр. 21/2020)

 

Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама ("Службени гласник РС", број 10/17)

Уредба Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера ("Службени гласник РС", број 101/12 и 12/13-исправка)
Стандарди Списак стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама ("Службени гласник РС", број 72-17)

 

Возила

Одржавање моторних возила и превоз Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима ("Службени лист СФРЈ", број 55/65)
Наредба

Наредба о забрани употребе моторних бензина за одмашћивање, прање или чишћење металних делова и предмета од другог материјала ("Службени лист СФРЈ", број 23/67)

Утовар, истовар

Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила("Сл. лист СФРЈ", бр. 17/66)

Подела возила

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Службени гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17 - испр., 63/17 и 45/18)

 

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Службени гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17 - испр., 63/17,45/18, 70/18, 95/18, 104/18 и 93/19)

 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (Сл. гласник РС, бр. 93/2019)

 

 

Разно...

 

ПРАВИЛНИК o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина "Службени гласник РС", бр. 13 од 14. фебруара 2018, 57 од 25. јула 2018.

Crna metalurgija Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ("Službeni glasnik SRS", broj 25/87)
Proizvodnja i prerada obojenih metala

Pravilnik brisan Izmenama BZR Zakona 91/2015!

Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala ("Službeni glasnik SRS", broj 19/85)

Prerada nemetalnih minerala Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ("Službeni glasnik SRS", broj 2/83)
Prerada i obrada kože Pravilnik o posebnim merama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože ("Službeni list SFRJ", broj 47/70)
Lučko-transportni radovi Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim merama pri lučko-transportnom radu ("Službeni list SFRJ", broj 14/64)
Ronilački radovi Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim merama pri ronilačkim radovima ("Službeni list FNRJ", broj 36/58)
Rad u kudeljarama Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu u kudeljarama ("Službeni list FNRJ", broj 46/47)
Eksplozivna sredstva i miniranje u rudarstvu

Pravilnik brisan Izmenama BZR Zakona 91/2015!

Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu ("Službeni list SFRJ", broj 26/88 i 63/88 - ispravka)

Termičko obrađivanje legura lakih metala Pravilnik o zaštiti na radu pri termičkom obrađivanju legura lakih metala u kupatilima sa nitratnim solima ("Službeni list SFRJ", broj 48/65)
Železnički saobraćaj Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik SRS", broj 19/85)
Rad u šumarstvu Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u šumarstvu ("Službeni glasnik SRS", broj 33/88)
  Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ("Službeni list SFRJ", broj 57/85)
Mehanička prerada i obrada drveta Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala ("Službeni glasnik SRS", broj 51/88)
 Acetilen  

Правилник о заштити на раду и о техничким мерама за развијаче ацетилена и ацетиленске станице ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/67, 29/67, 27/69, 52/90 и 6/92)

Bezbednost liftova Pravilnik o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik RS", broj 101/10)
Otpaci opasnih materija Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Službeni glasnik RS", broj 12/95)
Struja Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima ("Službeni glasnik RS", broj 21/89)
Struja Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ“ broj 53/88 , 54/88 - ispravka, „Službeni list SRJ“ broj 28/95)
Opasne materije u vodi Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS", broj 31/82)
Smeštaj, ishrana, prevoz Pravilnik o obezbeđivanju smeštaja i ishrane radnika odnosno njihovog prevoza od mesta stanovanja do mesta rada i natrag ("Službeni list SFRJ", broj 41/68)
Poljoprivreda Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi ("Službeni list SFRJ", broj 34/68)
Utovar, istovar/saobraćaj Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila ("Službeni list SFRJ", broj 17/66)
Hemijsko-tehnološki procesi Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim merama na radovima pri hemijsko-tehnološkim procesima ("Službeni list FNRJ - Prilog 9", broj 55/50, "Službeni list SFRJ", broj 15/65 i 48/65)
Kamenolom, ciglane Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu u kamenolomima i ciglanama ("Sluzbeni list FNRJ", br. 69/48 i "Sluzbeni list SFRJ", br. 15/65 i 41/68) i "Sl. glasnik RS", br. 42/91 - dr. zakon)
Grafička preduzeća

Pravilnik brisan Izmenama BZR Zakona 91/2015!

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu u grafičkim preduzećima ("Službeni list FNRJ", broj 56/47)

Higijenske i tehničke zaštitne mere pri radu

Pravilnik brisan Izmenama BZR Zakona 91/2015!

Opšti pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu ("Službeni list FNRJ", broj 16/47 i 36/50 i "Sl. glasnik RS", broj 42/91 - dr. Zakon)

 

Правилник о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима ("Службени лист СФРЈ", број 55/69)

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube