Home

 

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Закон о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС'', број 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон) - ћирилична верзија

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05, 91/15 i 113/17 - dr. zakon) - latinična verzija

 

НОВИ БЗР Правилници... 2019-е

 

ЗАKОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019)

ЗАKОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019)

ЗАKОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАKОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ("Сл. гласник РС", бр. 23/2019)


Правилник о утврђивању професионалних болести (Сл. гласник РС бр. 14/19)

Правилник о измени Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу ("Службени гласник РС ", бр. 14/2019 од 06.03.2019.) - Извештај о повреди на раду (Образац 1) замењује се новим Извештајем о повреди на раду (Образац 1), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Правилник о изменама и допунама правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова БЗР и послова одговорног лица (Сл. гласник РС, бр. 11/2019) сада се зове: Правилник о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту ("Службени гласник РС ", бр. 01/19);

 

НОВИ БЗР Правилници... 2018-е

Правилник о изменама и допуни Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу ("Службени гласник РС", број 106/2018 од 31.12.2018.);

Пречишћен текст:

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу ("Службени гласник РС", број 72/06, 84/06 – исправка, 04/16 и 106/18) - (без Извештаја о повреди на раду и Извештаја о проф. обољењу - налазе се одмах испод)

Извештај о повреди на раду (Образац 1) са упутством за попуњавање

Извештај о професионалном обољењу (Образац 2)

Повредна листа (Извештај о повреди на раду) се попуњава у складу са:

Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада (Сл. гласник РС, број 56 од 18. јула 2018.) - цео документ са шифрарницима!

Овде смо разврстали шифрарнике ради једноставније употребе:

Шифрарник занимања

Шифрарник нивоа квалификација

Шифрарник држава

Шифрарник општина

Шифрарник насеља

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ("Службени гласник РС", број 101/2018 од 20.12.2018.);

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 101/2018 од 20.12.2018.);

 

УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
("Службени гласник РС", број 98/2018 од 14.12.2018.) -

У тачки 6) тачка се замењује тачком и запетом. После тачке 6) додаје се тачка 7), која гласи:

„7) рад на висини јесте сваки рад који запослени обавља користећи ослонце на висини два метра и више од чврсте подлоге при чему радни простор није заштићен од пада са висине.”

Прим. Беопревентива - шта је рад на висини погледати и овде: http://www.beopreventiva.com/rad-na-visini

 

 

ПРАВИЛНИК о условима у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог надзора, "Службени гласник РС", број 90 од 21. новембра 2018.


ЗАКОН о поједностављеном радном ангажовању на

сезонским пословима у одређеним делатностима

("Сл. гласник РС", бр. 50/2018)

ПРАВИЛНИК о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду "Службени гласник РС", број 16 од 5. марта 2018.

Овде су издвојенe (ажуриранe) лиценце:

Образац 1 - Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду

Образац 2 - Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

Образац 3 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине – хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености

Образац 4 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине – биолошких штетности

Образац 5 - Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

Образац 6 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине

 

*******

 


ПРАВИЛНИК o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог

у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина

"Службени гласник РС", бр. 13 од 14. фебруара 2018, 57 од 25. јула 2018.

 

→ Правилник о условима за привремено постављене вучнице и 


смањен 
обим радних захтева ("Сл. гласник РС", бр. 11/2018)

 

 

------------------------------------------------------------

НОВИ БЗР Правилници... 2017-е

 

Уредба о покретној опреми под притиском ("Сл. гласник РС", бр. 120/2017)

 

 

→ Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области 


радних 
односа и безбедности и здравља на раду и у области 


социјалне 
заштите ("Сл. гласник РС", бр. 118/2017)

 

→ Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења 


инспекцијског 
надзора на основу процене ризика и посебним елементима 


плана 
инспекцијског надзора у области радних односа и 


безбедности 
и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 117/2017)

 

Правилник о изменама и допунама правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Сл. гласник РС", бр. 117/2017)

********

Правилник о изменама и допунама правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима ("Сл. гласник РС", бр. 117/2017)

 

Прилог 1. - Преглед супстанци, смеша и процеса

 

Прилог 2. - Мере при праћењу здравственог стања

 

Прилог 3. - Граничне вредности изложености на радном месту

 

*********

 

→ Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности 


производа
("Сл. гласник РС", бр. 115/2017)

 

Правилник о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду ''Службени гласник РС'' број 108/17, основни текст на снази од 09.12.2017., у примени од 09.12.2017.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду ''Службени гласник РС'', број 108/2017

(Промењен је и назив, па се сада правилник зове: ''Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност И/ИЛИ здравље на раду''.)

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком “Службени гласник РС” број 53/2017 од 30.05.2017. (Ступа на снагу 06.06.2017. године)

 

пречишћен текст:

 

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком “Службени гласник РС” број 120/2007, 93/2008 и 53/2017

Овде су издвојени (ажурирани) упути:

Образац 1 - Упут за претходни лекарски преглед запосленог (25.12.2007.)

Образац 2 - Упут за периодични лекарски преглед запосленог (07.06.2017.)

Образац 3 - Извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог (25.12.2007.)

Образац 4 - Извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог (07.06.2017.)

 

Уредба о утврђивању опасног рада за децу “Службени гласник РС” број 53/2017 (Ступа на снагу 01.01.2018. године)

 

Списак српских стандарда из области машина “Службени гласник РС” број 22/2017

Правилник о безбедности лифтова “Службени гласник РС” број 15/2017

Правилник о прегледима лифтова у употреби ''Службени гласник РС'' број 15/2017

 

 

 

НОВИ БЗР Правилници/Уредбе... 2016-е

Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи “Службени гласник РС” број 109/2016 од 30.12.2016. године (Ступа на снагу 07. јануара 2017. године)

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих “Службени гласник РС” број 102/2016 од 20.12.2016. године (Ступа на снагу 28. децембра 2016. године)

Правилник о мерама за безбедан и здрав рад запослене жене за време трудноће, породиље и запослене која доји дете “Службени гласник РС” број 102/2016 од 20.12.2016. године (Ступа на снагу 28. децембра 2016. године)

 

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој делатности “Службени гласник РС” број 101/2016 од 16.12.2016. године (Ступа на снагу 24. децембра 2016. године)

 

Правилник о безбедности машина "Службени гласник РС", број 58/16

Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме “Службени гласник РС” број 19/2016

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ''Службени гласник РС'', број 04/2016 од 22.01.2016. (Ступа на снагу 30. јануара 2016. године)

НОВИ БЗР Правилници/Уредбе 2015-е

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу "Службени гласник РС", број 111/2015 од 29.12.2015. - Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу (“Службени гласник РС”, број 117/12); Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2018. године.

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова БЗР и послова одговорног лица ''Службени гласник РС'', број 111/2015 од 29.12.2015. (Ступа на снагу 06. јануара 2016. године)

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова ''Службени гласник РС'', број 111/2015 од 29.12.2015. (Ступа на снагу 06. јануара 2016. године)

УРЕДБА о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту ''Службени гласник РС'', број 108/2015 од 24.12.2015. (Ступа на снагу 01. јануара 2016. године)

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015. године)

ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015. године)

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015. године)

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015. године)

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015.године)

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015. године)

ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци („Службени гласник РС”, број 78/15)

 

 

Пречишћен текст - Нови БЗР Правилници... 2015-е

Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова БЗР и послова одговорног лица (''Службени гласник РС'', број 111/13, 57/14, 126/14 и 111/2015)

Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 62/07 и 102/2015)

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС", број 72/06 и 84/06 - исправка, 30/10 и 102/15)

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 23/09, 123/12 и 102/15)

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне околине ("Службени гласник РС", број 94/06 и 108/06 - исправка, 114/14 и 102/15)

 

НОВО! Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС, број 91/15 од 05.11.2015.) ступа на снагу 13.11.2015.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05)

 

Списак српских стандарда из области лифтова ''Службени гласник РС'', број 34/2015

 

Овде можете да погледате:

НАЦРТ Закон о изменама и допунама закона о безбедности и здрављу на раду

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о безбедности и здрављу на раду

 

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica ("Službeni glasnik RS", broj 111/13)

Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", broj 112/13)

Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", broj 111/13)

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekata i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova ("Službeni glasnik RS", broj 113/13)

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", broj 60/06)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu ("Službeni glasnik RS", broj 21/09)

 

 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube