Home / BLOG

Blog

Обавезна опрема у возилу

voznja zimi

Foto by Srđan Petričević

Поред возача професионалаца, многи запослени, за потребе обављања посла,

свакодневно возе кола. Подсећамо вас да, пред долазећу зиму, проверите

да ли имате:

  • зимске гуме
  • резервни точак
  • апарат за гашење пожара
  • сигурносни троугао
  • опрема за пружање прве помоћи
  • светлоодбојни прслук
  • уже или полуга за вучу возила

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким

условима за возила у саобраћају на путевима

("Службени гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013,

41/2013 и 102/2014)

Зимске гуме - у периоду од 1. новембра до 1. априла возила морају бити

опремљена са све четири зимске гуме, ако се због временских услова на

коловозу налази снег, лед или поледица. Дубина газећег слоја на

пнеуматицима за зимску употребу не сме бити мања од 4 мм.

Уколико су временске прилике у току зимске сезоне такве да нема снега

и леда на коловозу, зимски пнеуматици неће бити обавезни. Ван наведеног

периода, возила могу бити опремљена зимском опремом.

У поменутом периоду, ван насељеног места, обавезно је поседовање ланаца

или других уређаја за повећање тракције у пртљажнику. Ланци се монтирају

на погонске точкове на деоницама пута које су означене знаком обавезе

употребе ланаца када је снег на коловозу.
У насељу, возила не морају бити опремљена ланцима, односно другим

уређајима за повећање тракције.

Резервни точак мора постојати у моторним и прикључним возилима,

осим у... погледати члан 105.

Преносни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о

исправности у складу са препоруком произвођача, мора постојати и бити

постављен на доступном месту, тако да се у случају пожара може употребити

у моторним возилима, осим у... погледати члан 106. Апарат за гашење пожара

мора гасити пожаре класа А, Б и Ц и електро инсталација под напоном.

Сигурносни троугао, који одговара једнообразним техничким условима, мора

постојати у моторним возилима, осим у... погледати члан 107.

Опрема за пружање прве помоћи (комплет прве помоћи величине "А") која

одговара стандарду СРПС З.Б2.001 ("Службени гласник РС", број 6/10...

погледати члан 108. Опрема за пружање прве помоћи се мора налазити на

доступном месту.

Светлоодбојни прслук мора одговарати стандарду СРПС ЕН 471:2010

("Службени гласник РС", број 3/11)... погледати члан 111.

Уже или полуга за вучу возила, који мора омогућавати вучу возила на

растојању од 3 м до 5 м када се користи уже, односно до 3 м када се користи

полуга, мора постојати, на доступном месту, у путничким аутомобилима

произведеним, односно први пут регистрованим након 1. јануара 1984. године...

погледати члан 112.


Лопата - За возила врста М2, М3, Н2 и Н3 (аутобус и теретно возило чија

највећа дозвољена маса прелази 3,5 тоне), обавезни део зимске опреме је и

лопата, осим за возила која учествују у јавном градском превозу...

погледати члан 113.


Што се обавезне опреме тиче, комплет сијалица више не спада у обавезну

опрему.

 

 

 

 

Социјални дијалог и конкурентност

socijalni-dijalog-i-konkurentnost

Фото: Dg Empl

Правне тековине Европске уније у области социјалне политике и запошљавања, које су у преговорима са земљама кандидатима за чланство означене као Поглавље 19, тиче се најширег подручја радног права, здравља, безбедности на раду, једнаког третирања мушкараца и жена по питањима запошљавања и социјалне сигурности, политике запошљавања и социјалног дијалога.

Opširnije...
 

ЕУ против стреса на послу

stres

Фото: Giuseppe Savo

Европска агенција за безбедност и здравље на раду (ЕУ-ОСХА) покренула је овог лета широм Европе двогодишњу кампању "Здрава радна места, управљање стресом".

Opširnije...
 

Економски аспекти БЗР

Socijalni dijalog

 Фото: Moyan Brenn

До сада није постојао начин извештавања и праћења финансирања, односно праћења, процењивања и оцењивања трошкова на нивоу послодавца и оцена трошкова обезбеђивања система БЗР на нивоу државе. У циљу сагледавања економских аспеката применом транспонованих директива ЕУ у области БЗР на свим нивоима, потребно је сачинити анализу трошкова, сагледавајући њихову оправданост са аспекта смањења повреда на раду и професионалних болести.

Opširnije...
 

БЗР менаџмент и организација

Преузето са: http://oshwiki.eu/wiki/OSH_Management_and_organisation

Introduction

Management and organisation are interrelated: the management should establish the right organisational structures to achieve defined objectives. Basic requirements on OSH organisation are provided by legislation at EU level, generally with more details in national laws. The way each company uses organisational structures to achieve objectives and improve its OSH performance even beyond legal requirements, is a matter of management. Guides on implementing and maintaining management systems are available and are compatible with OSH legal provisions. Together with specific tools these can increase OSH efficiency and efficacy and improve legal compliance.

Opširnije...
 

OSHwiki

Многе корисне чланке у вези са БЗР можете да нађете на европској БЗР мрежи OSHWiki.

 

Натераћу те да се промениш


Свет често није онакав какав би ми желели да буде. Када смо суочени са неком појавом која је, по нашем мишљењу, негативна, неправедна и штетна, а коју бисмо желели да променимо, важно је да проценимо да ли је та појава промењива или је непромењива. Тако можемо избећи грешку да прихватимо оно што је променљиво или да покушавамо да променимо оно што је непроменљиво.

Када се други људи понашају на начине који нису добри или су штетни и деструктивни, питање које се поставља гласи: да ли можемо да узрокујемо промену њиховог понашања. Да ли понашање других људи спада у нешто што је за нас променљиво или је непроменљиво? Ово питање је повезано са питањем одговорности за понашање: ко је одговоран за понашање те особе – она сама или неко други? Сложићемо се да је одрасла, урачунљива особа одговорна за своје поступке и своја понашања. Она је та која је донела одлуку, изабрала да се понаша на одређени начин у датој ситуацији. Другим речима, свако је одговоран за своја понашања, као и за последице које су настале.

Opširnije...
 

Spisak opreme za zaštitu od pada

Na sledećim linkovima možete da pogledate spisak neophodne opreme za zaštitu od pada, pojedinačno za razne sektore.

GRAĐEVINA - Spisak potrebne opreme.

Industrija NAFTE i GASA - Spisak potrebne opreme.

TRANSPORT - Spisak potrebne opreme.

INDUSTRIJA (opšte) - Spisak potrebne opreme.

 

Occupational Safety and Health in Serbia

http://web.deu.edu.tr/isamer/OHS_Serbia.pdf

 

Манипулисање

Ако бисмо манипулисање људима дефинисали као једну врсту рада, тада би многи били изненађени. Када неко манипулише, он заправо „ради” на другоме како би остварио неки свој циљ. На то указује и сама реч, јер долази од латинског manus, што означава шаку, односно онај део руке који служи за рад. Како је рад она активност која је дефинисана као кретање према неком циљу, шта је циљ особе која манипулише?

Манипулисање је када неко представља као да ради једно, а у ствари ради нешто друго. У том случају та особа има два циља. Први циљ је онај који особа другима представља као своју намеру, а други је онај прави циљ који скрива од других. Суштина манипулације је у томе да особа што боље замаскира свој прави циљ лажним представљањем, јер то чини да успех њене манипулације буде извеснији.

Opširnije...
 

Spisak ključnih EN standarda - zaštita od pada

There are many local, country, department and government regulations and standards that apply to fall protection, rescue and confined space entry. Personnel must understand these regulations and standards when selecting and using the appropriate fall protection gear. See below for a list and links to where to buy some of the important European and Global standards related to fall protection equipment.

Opširnije...
 

Izračunavanje prostora za slobodan pad (pri radu na visini/dubini)

Free fall is the distance you fall before your fall arrest system begins to slow you down. With a 2m energy absorbing lanyard attached at shoulder level the user would have 2m of free fall. Properly designed fall arrest systems should protect workers from contact with any lower level or obstruction. This is why the proper calculation of fall clearance distance from your anchor point is so important. In any case always check product labels and instructions before use.

http://www.capitalsafety.com

 

Podređeni i nadređeni

Pretpostavimo situaciju u kojoj vam vaš nadređeni daje određeni radni zadatak za koji vi smatrate da nije dobar, zbog čega mu predložite nekoliko drugih načina koji bi po vama bili bolji za ostvarenje istog cilja. Nakon što vas je saslušao, nadređeni insistira da izvršite zadatak onako kako ga je on zamislio.

Opširnije...
 

Psihosocijalni rizici na radnom mestu?

Nisu retki ljudi koji su osetili nakon ne tako duge komunikacije sa nekom osobom da su odjednom bez energije, neproporcionalno umorni i iscrpljeni. Na osnovu takvih iskustava sa onima koji ispijaju tuđu energiju nastala je negativna etiketa „energetski vampir”. Da li postoje ovakvi „vampiri” i kako izbeći ulogu žrtve?

Opširnije...
 

Stres – nije lako rudarima, ali ni pi-arovima

Za za­po­sle­ne su, osim okru­že­nja, uslo­va ra­da i od­go­vor­no­sti, ve­li­ki iz­vor stre­sa te­le­fon­ski po­zi­vi čla­no­va po­ro­di­ce zbog re­ša­va­nja pri­vat­nih pro­ble­ma. Zbog velikog stresa na poslu mnogi ''pucaju''.

Stres je po­sle­di­ca sko­ro sva­kog po­sla, ali naj­no­vi­ja is­tra­ži­va­nja iz psi­ho­lo­gi­je ra­da go­vo­re da su nje­mu naj­vi­še iz­lo­že­ni za­po­sle­ni u obla­sti od­no­sa sa jav­no­šću, pre sve­ga „za­hva­lju­ju­ći“ko­mu­ni­ka­ci­ji sa no­vi­na­ri­ma, me­na­dže­ri­ma i oni­ma ko­ji se ba­ve mar­ke­tin­gom – ko­ji su ta­ko­đe pod stre­som.Od nje­ga ni­su imu­ni ni le­ka­ri (i to sa psi­hi­ja­tri­ma na če­lu) ko­ji spa­da­ju u gru­pu oso­ba „iz­u­zet­no iz­lo­že­nih stre­su“, sle­depsi­ho­lo­zi, so­ci­jal­nirad­ni­ci, de­fek­to­lo­zi, su­di­je i advo­ka­ti. Stres na rad­nom me­stu mo­že uzro­ko­va­ti raz­li­či­te po­sle­di­ce po zdra­vlje, a to su naj­če­šće sr­ča­ni uda­ri, rak, bo­le­sti mi­ši­ća i že­lu­ca, te­sko­ba i de­pre­si­ja, ne­sre­će na ra­du, pa čak i – sa­mo­u­bi­stvo.

Opširnije...
 

Stres na radnom mestu vodi do infarkta

Nervozni šef, strah od gubitka radnog mesta, borba sa konkurencijom zarad bolje plate... uzroci su stresa kod zaposlenih. – Istraživanja u zapadnim zemljama, koja kod nas nisu rađena, pokazuju da napetost povećava ne samo opasnost od pojave kardiovaskularnih bolesti, već utiče i na dalje pogoršanje zdravlja pacijenta

Nervozni šef koji zaposlene tera da rade „od jutra do sutra”, strah od gubitka radnog mesta, presija da neće moći da završe zadate obaveze, borba sa konkurencijom zarad bolje plate samo su neke od situacija koje izazivaju veliku količinu stresa kod Beograđana, koje stručnjaci smatraju osnovnim faktorom rizika za nastanak pojedinih oboljenja.

Najnovije istraživanje u Kanadi pokazalo je da stres na poslu ne povećava samo opasnost od pojave kardiovaskularnih bolesti, već da utiče i na dalje pogoršanje zdravlja pacijenta, koji se posle tih bolesti vrate na posao.U ovoj studiji ispitano je 970 ljudi od 35 do 59 godina, koji su jednom doživeli infarkt i posle oporavka se vratili na posao, a utvrđeno je da je više od 200 ispitanika doživelo i drugi srčani udar.

Opširnije...
 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube