Home / ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara (protivpožarna zaštita)

заштита од пожараZastita od pozaraзаштита од пожара

 

НОВО


Отпочели смо са одржавањем БЗР тренинга, семинара, радионица... за лица за БЗР, менаџере људских ресурса, руководиоце, директоре, запослене на обуци за Лица за БЗР...


Више на линку: 
http://www.beopreventiva.com/usavrsavanje-znanja-lice-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu

 

NOVI Zakon o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 111/09, 20/15) koji se primenjuje od 04.03.2015. godine, nalaže da su sva pravna lica i preduzetnici dužni da imaju:

  • Plan zaštite od požara ukoliko rešenjem MUP-a budu razvrstani u I ili II kategoriju ugroženosti  - član 27.

  • Pravila za zaštitu od požara (za III kategoriju) sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara – član 28.

  • Uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara - član 42 i 43.

  • Program za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a – član 53.

  • Da izvrše obuku zaposlenih i proveru znanja najmanje jednom u tri godine – član 53.

  • Da za te poslove angažuju Pravno lice ili Preduzetnika sa ovlašćenjem MUP-a za obavljanje tih poslova – član 24 i 25.

Zahtev za ponudu za vođenje poslova protivpožarne zaštite

 

НОВО: ПРАВИЛНИК о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система „Сл. гласник РС“, бр. 52/2015

Закон

ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању Српско – Руског хуманитарног центра – Међународни уговори бр. 06/12 од 24.12.2012. године

2012-6
Закон ЗАКОН о ванредним ситуацијама „Сл. гласник РС“, бр. 111/09 од 29.12.2009, 92/11 од 7.12.2011. и 93/12 од 25.09.2012. године 2009-111, 2011-92 и 2012-93
Закон ЗАКОН о заштити од пожара „Сл. гласник РС“, бр. 111/09 од 29.12.2009. године и 20/15 2009-111, 2015-20

 

Правилник ПРАВИЛНИК о изменама и допунама правилника о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција, специјалности и личној карти припадника цивилне заштите – „Сл. гласник РС“ бр. 84/14 од 08.08.2014. године 2014-84
Правилник ПРАВИЛНИК о изменама правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценца и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара „Сл. гласник РС“, бр. 87/13 од 04.10.2013. године 2013-87
Правилник ПРАВИЛНИК о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину -„Сл. гласник РС“ бр. 08/13 од 24.01.2013. године 2013-8
Правилник ПРАВИЛНИК о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену ризика –„Сл. гласник РС“ бр. 08/13 од 24.01.2013. године. 2013-8
Правилник ПРАВИЛНИК о обучавању, наставним плановима  програмима и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите - „Сл. гласник РС“ бр. 08/13 од 24.01.2013. године 2013-8
Правилник ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања посебног стручног испита за инспекторе заштите од пожара - „Сл. гласник РС“ бр. 08/13 од 25.01.2013. године 2013-8
Правилник ПРАВИЛНИК о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција, специјалности и личној карти припадника цивилне заштите – „Сл. гласник РС“ бр. 13/13 од 08.02.2013. године 2013-13
Правилник ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају плана заштите од удеса, са методологијом за израду плана заштите од удеса „Сл. гласник РС“, број 82/12 од 22.08.2012. године 2012-82
Правилник ПРАВИЛНИК о начину утврђивања вредности грађевинског дела објеката и начину обрачуна накнаде за склоништа „Сл. гласник РС“, број 78/12 од 10.08.2012. године 2012-78
Правилник ПРАВИЛНИК о полагању стручног испита и условима за добијање лиценца и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара, са програмом  „Сл. гласник РС“, бр. 21/12 од 21.03. 2012. године 2012-21
Правилник ПРАВИЛНИК о садржају информација о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса - ''Сл. гласник РС'', бр. 18/12 од 09.03.2012. године 2012-18
Правилник ПРАВИЛНИК о минималном броју ватрогасаца и техничкој опреми и обучености професионалних ватрогасних јединица „Сл. гласник РС“, бр. 18/12 од 09.03.2012. године 2012-18
Правилник ПРАВИЛНИК о начину израде и садржају Плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију „Сл. гласник РС“, бр. 73/10 од 12.10.2010. године 2010-73
Правилник ПРАВИЛНИК o oрганизовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожaра  "Сл. гласник РС", бр. 92/11 од 07.12.2011. године 2011-92
Правилник ПРАВИЛНИК о измени правилника о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара „Сл. гласник РС“, бр. 86/11 од 18.11.2011. године 2011-86
Правилник ПРАВИЛНИК о измени правилника о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације "Сл. гласник РС", бр. 28/11 од 26.04.2011. године 2011-28
Правилник ПРАВИЛНИК о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите "Сл. гласник РС", бр. 26/11 од 15.04.2011. године 2011-26
Правилник ПРАВИЛНИК о начину наплате и роковима плаћања средстава која се усмеравају као наменски приход Буџетског фонда за ванредне ситуације "Сл. гласник РС", бр. 14/11 од 04.03.2011. године 2011-14
Правилник ПРАВИЛНИК о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара „Сл. гласник РС“, бр. 92/10 од 05.12.2010. године

2010-92

 

Правилник

ПРАВИЛНИК о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система „Сл. гласник РС“, бр. 52/2015

 

2015-52

 

Одлука ОДЛУКA о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације „Сл. гласник РС“, бр. 52/14 од 15.05.2014. године 2014-52
Одлука ОДЛУКA о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији "Сл. гласник РС", бр. 36/11 од 27.05.2011. године 2011-36

 

Упутство УПУТСТВО о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама „Сл. гласник РС“, бр. 96/12 од 05.10.2012.године 2012-96

 

Уредба УРЕДБA о спровођењу евакуације "Сл. гласник РС", бр. 22/11 од 31.03.2011. године 2011-22
Уредба УРЕДБA о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама "Сл.гласник РС", бр. 08/11 од 11.02.2011. године 2011-8
Уредба УРЕДБA о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа "Сл. гласник РС", бр. 03/11 од 24.01.2011. године 2011-3
Уредба УРЕДБA о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације „Сл. гласник РС“, бр. 98/10 од 24.12.2010. године 2010-98
Уредба УРЕДБA о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ „Сл. гласник РС“, бр. 98/10 од 24.12.2010. године 2010-98
Уредба УРЕДБA о ангажовању ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих „Сл. гласник РС“, бр. 10/13 од 30.01.2013. године 2013-10
Уредба УРЕДБA о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара "Сл. гласник РС", бр. 76/10 од 22.10.2010. године 2010-76

 

Стратегија СТРАТЕГИЈА заштите од пожара за период 2012-2017 "Сл. гласник РС", бр. 21/12 од 21.03.2012. године 2012-21
Стратегија НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА заштите и спасавања у ванредним ситуацијама "Сл. гласник РС", бр. 86/11 од 18.11.2011. године 2011-86
 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube