Home / LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA / Rad na visini

Rad na visini

Zaustavljanje pada

 

Termin ‘’sprečavanje pada’’ se odnosi na širok spektar obaveza Poslodavca u cilju smanjenja povreda na radu uzrokovanih padom pri radu na visini i štetama koje usled toga nastaju.


Eliminisanje mogućnosti pada kolektivnim zaštitnim merama je neophodno preduzeti kad god je to moguće. Kolektivne mere zaštite je potrebno predvideti već pri projektovanju, kao i Elaboratom o uređenju gradilišta.

Kolektivne mere zaštite pri radu na visini nije uvek moguće primeniti. U tom slučaju, lična zaštitna sredstva za zaustavljanje pada se moraju primeniti.

Lično zaštitno sredstvo za zaustavljanje pada zahteva trening kako bi bilo efikasno i sigurno.

Sistem za zaustavljanje pada mora da limitira silu udara na radnika na manje od 600 daN.

Osnove zaustavljanja pada
Ceo sistem za zaustavljanje pada sadrži sidrište, pojas za celo telo (potpuna telesna uprega), konektore (karabinere) i uređaj za zaustavljanje pada. Mnogobrojni su faktori o kojima treba voditi računa pri odabiru sistema: prostor za slobodan pad, prepreke na koje možete naići (zid, kamion, oštre ivice…), izdržljivost tačke kačenja (sidrišta), njihanje pri padu i mnogi drugi faktori.

 

Komponente sistema za zaustavljanje pada:

Pojas za celo telo Uređaj za zaustavljanje pada
Sidrište Oprema za spasavanje

Standardi za zaustavljanje pada:

EN 795: Sidrišta

EN 362: Konektor (karabinjer)

EN 355:  Absorber energije

EN 353-1: Čvrste vertikalne sigurnosne linije

EN 353-2: Fleksibilne vertikalne sigurnosne linije

EN 360: Samopritežuće uže

EN 361: Pojas za celo telo

EN 358: Opasač oko struka/obuhvatno uže