Aktuelno

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 

НОВО


Отпочели смо са одржавањем БЗР тренинга, семинара, радионица... за лица за БЗР, менаџере људских ресурса, руководиоце, директоре, запослене на обуци за Лица за БЗР...


Више на линку: 
http://www.beopreventiva.com/usavrsavanje-znanja-lice-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu

 

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Закон о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС'', број 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон) - ћирилична верзија

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05, 91/15 i 113/17 - dr. zakon) - latinična verzija

 

НОВИ БЗР Правилници... 2018-е

*******

ЗАКОН о поједностављеном радном ангажовању на

сезонским пословима у одређеним делатностима

("Сл. гласник РС", бр. 50/2018)

ПРАВИЛНИК о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду "Службени гласник РС", број 16 од 5. марта 2018.

Овде су издвојенe (ажуриранe) лиценце:

Образац 1 - Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду

Образац 2 - Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

Образац 3 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине – хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености

Образац 4 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине – биолошких штетности

Образац 5 - Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

Образац 6 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине

 

*******

 


ПРАВИЛНИК o ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог

у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина

"Службени гласник РС", бр. 13 од 14. фебруара 2018, 57 од 25. јула 2018.

 

→ Правилник о условима за привремено постављене вучнице и 


смањен 
обим радних захтева ("Сл. гласник РС", бр. 11/2018)

 


------------------------------------------------------------

НОВИ БЗР Правилници... 2017-е

 

Уредба о покретној опреми под притиском ("Сл. гласник РС", бр. 120/2017)

 

 

→ Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области 


радних 
односа и безбедности и здравља на раду и у области 


социјалне 
заштите ("Сл. гласник РС", бр. 118/2017)

 

→ Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења 


инспекцијског 
надзора на основу процене ризика и посебним елементима 


плана 
инспекцијског надзора у области радних односа и 


безбедности 
и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 117/2017)

 

Правилник о изменама и допунама правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Сл. гласник РС", бр. 117/2017)

********

Правилник о изменама и допунама правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима ("Сл. гласник РС", бр. 117/2017)

 

Прилог 1. - Преглед супстанци, смеша и процеса

 

Прилог 2. - Мере при праћењу здравственог стања

 

Прилог 3. - Граничне вредности изложености на радном месту

 

*********

 

→ Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности 


производа
("Сл. гласник РС", бр. 115/2017)

 

Правилник о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду ''Службени гласник РС'' број 108/17, основни текст на снази од 09.12.2017., у примени од 09.12.2017.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду ''Службени гласник РС'', број 108/2017

(Промењен је и назив, па се сада правилник зове: ''Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност И/ИЛИ здравље на раду''.)


Правилник о изменама и допуни Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком “Службени гласник РС” број 53/2017 од 30.05.2017. (Ступа на снагу 06.06.2017. године)

 

пречишћен текст:

 

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком “Службени гласник РС” број 120/2007, 93/2008 и 53/2017

Овде су издвојени (ажурирани) упути:

Образац 1 - Упут за претходни лекарски преглед запосленог (25.12.2007.)

Образац 2 - Упут за периодични лекарски преглед запосленог (07.06.2017.)

Образац 3 - Извештај о извршеном претходном лекарском прегледу запосленог (25.12.2007.)

Образац 4 - Извештај о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог (07.06.2017.)

 

Уредба о утврђивању опасног рада за децу “Службени гласник РС” број 53/2017 (Ступа на снагу 01.01.2018. године)

 

Списак српских стандарда из области машина “Службени гласник РС” број 22/2017

Правилник о безбедности лифтова “Службени гласник РС” број 15/2017

Правилник о прегледима лифтова у употреби ''Службени гласник РС'' број 15/2017

 

 

 

НОВИ БЗР Правилници/Уредбе... 2016-е

Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи “Службени гласник РС” број 109/2016 од 30.12.2016. године (Ступа на снагу 07. јануара 2017. године)

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих “Службени гласник РС” број 102/2016 од 20.12.2016. године (Ступа на снагу 28. децембра 2016. године)

Правилник о мерама за безбедан и здрав рад запослене жене за време трудноће, породиље и запослене која доји дете “Службени гласник РС” број 102/2016 од 20.12.2016. године (Ступа на снагу 28. децембра 2016. године)

 

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој делатности “Службени гласник РС” број 101/2016 од 16.12.2016. године (Ступа на снагу 24. децембра 2016. године)

 

Правилник о безбедности машина "Службени гласник РС", број 58/16

Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме “Службени гласник РС” број 19/2016

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ''Службени гласник РС'', број 04/2016 од 22.01.2016. (Ступа на снагу 30. јануара 2016. године)

НОВИ БЗР Правилници/Уредбе 2015-е

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу "Службени гласник РС", број 111/2015 од 29.12.2015. - Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу (“Службени гласник РС”, број 117/12); Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2018. године.

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова БЗР и послова одговорног лица ''Службени гласник РС'', број 111/2015 од 29.12.2015. (Ступа на снагу 06. јануара 2016. године)

Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова ''Службени гласник РС'', број 111/2015 од 29.12.2015. (Ступа на снагу 06. јануара 2016. године)

УРЕДБА о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту ''Службени гласник РС'', број 108/2015 од 24.12.2015. (Ступа на снагу 01. јануара 2016. године)

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015. године)

ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015. године)

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015. године)

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015. године)

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015.године)

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду ''Службени гласник РС'', број 102/2015 од 11.12.2015. (Ступа на снагу 19. децембра 2015. године)

ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци („Службени гласник РС”, број 78/15)

 


Пречишћен текст - Нови БЗР Правилници... 2015-е

Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова БЗР и послова одговорног лица (''Службени гласник РС'', број 111/13, 57/14, 126/14 и 111/2015)

Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 62/07 и 102/2015)

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС", број 72/06 и 84/06 - исправка, 30/10 и 102/15)

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 23/09, 123/12 и 102/15)

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне околине ("Службени гласник РС", број 94/06 и 108/06 - исправка, 114/14 и 102/15)

 

НОВО! Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду (''Службени гласник РС, број 91/15 од 05.11.2015.) ступа на снагу 13.11.2015.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05)

 

Списак српских стандарда из области лифтова ''Службени гласник РС'', број 34/2015


Овде можете да погледате:

НАЦРТ Закон о изменама и допунама закона о безбедности и здрављу на раду

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о изменама и допунама закона о безбедности и здрављу на раду

Opširnije...
 

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu - Zakon, Pravilnici, Standardi, Vodiči

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu - Zakon, Pravilnici, Standardi, Vodiči

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu - Zakon, Pravilnici, Standardi, Vodiči

Većina povreda i oboljenja u vezi sa radom mogu da budu sprečena, ili njihove posledice umanjene, korišćenjem odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava.

Osnovne odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koje se odnose na sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu:

- Član 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu definiše sredstva i opremu za ličnu zaštitu kao odeća, obuća, pomoćne naprave i uređaji koji služe za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posledica po zdravlje zaposlenog.

Opširnije...
 

Zahtevi za ponudama

Rad na visini

prva pomoc

bezbednost i zdravlje na radu

facebook beopreventiva

youtube